Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Eğitim, Araştırma ve Topluma Hizmet yolunda 30. yıl...

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

MTY Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program, farklı disiplinlerde eğitilmiş ve halen çalışmakta olan ya da yeni mezun mühendislerin, ileri teknolojilere dayalı sanayi kuruluşlarında gelecekte ürün ve süreç tasarım, geliştirme ve yönetme konusunda liderlik rollerini üstlenebilmeleri için gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla oluşturulmuştur.

Son on yılda gelişen global rekabet ortamının daha fazla Ar-Ge odaklı işletmelere fırsat yarattığı ve bu fırsatları kullanabilen kuruluşların insan kaynakları ve Ar-Ge yöneticilerinin görüşleri dikkate alındığında özellikle mühendis kökenli çalışanların hangi bilgi ve becerilere gereksinim duyduğu çalışmaları ana eksenini oluşturmaktadır.

Uluslararası aktörlerin büyük bir hız ve esneklikle hareket ettiği küresel rekabet ortamında, ileri teknoloji ürün üretmek isteyen imalatçı kuruluşlar ile teknoloji odaklı hizmet üretmek isteyen kuruluşlar, ancak küresel pazardan pay alabilmeleri kaydı ile gelecekte var olabileceklerdir. Bu tip kuruluşlarda, alana özel mühendislik bilgi ve becerilerinin yanında bütünleşik sistem anlayışını benimsemiş, teknolojik yenilikçilik, ekonomik uygunluk, kalite, sürdürülebilir enerji ve çevre konularına hâkim, genelde mühendis kökenli yöneticiler ile Ar-Ge ortamında çalışacak mühendislere olan gereksinimin giderek artacağını kestirmek zor değildir. Yöneticilerin, araştırma ve geliştirme ortamlarında sözlü ve yazılı iletişim becerileri yüksek, takım çalışması içinde kendi disiplinlerinden aldıkları gücü sinerjiye dönüştürebilen mühendisleri farklı projeler çerçevesinde verimli ve etkin bir şekilde yönetecek bilgi ve becerilere sahip olabilmesi günümüzün dünyasında yükselen bir eğilim olarak görülmektedir.

Programın birinci hedef öğrenci kitlesi, Bursa ve yakın illerde sanayi kuruluşlarında üretim ve Ar-Ge birimlerinde çalışan lisans derecesine sahip genç mühendislerdir. Bu genç kesimin mesleki kariyer beklentileri içinde yöneticilik her zaman mevcuttur, ancak mezuniyet sonrası hızla atıldıkları mesleki kariyerin onları daha güçlü hissettireceği en önemli gereksinim, yöneticilik bilgi ve becerilerini formal bir eğitimle geliştirebilmeleri olmaktadır. Mühendislik yönetimi bilgi ve becerilerini hedefleyen bir Yüksek Lisans derecesi bu gereksinimi karşılayabilirken, bu gereksinimi daha da artıran bir faktör ise günümüzde milli gelir içindeki Ar-Ge payının Avrupa Birliğinin Lisbon Anlaşması çerçevesinde %2’lere çekilmesi başlatılan süreçtir. Bu sürece destek olmak üzere hükümetlerce başlatılan Ar-Ge teşvikleri sonucu 50 ve daha fazla Ar-Ge personeli barındıran şirketlere büyük mali avantajlar tanınmaktadır. Önümüzdeki on yıl içinde Türkiye’de yeni ürün ve hizmetlerin ileri teknoloji kullanarak Ar-Ge faaliyetleri sonucu bir çığ gibi büyümesi kaçınılmaz olacaktır. Bursa bölgesindeki sanayi kuruluşları ise bu sürece en çok katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. Ayrıca Sanayi Bakanlığı sağladığı teşviklerin devamı için Ar-Ge merkezlerinde çalışan yüksek lisans ve doktora unvanına sahip elemanların oranının artırılmasını talep etmektedir. Bu merkezlerde çalışmaların bilimsel tabanlı Ar-Ge yönetim prensiplerine göre gerçekleştirilmesi teşviklerin devamı için gerekli ön şartlardan bir tanesidir. Sonuç olarak bu kuruluşlarda mühendislik yönetimi yanında teknolojinin de yönetilmesi giderek artan bir mühendislik faaliyeti olacağından, genç mühendislerin mühendislik ve teknoloji yönetimine odaklı bir Yüksek Lisans eğitimine sahip olarak bu sürece devam edebilmeleri kendilerine güç katacaktır.

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı tarafından yürütülmek ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden İşletme ve Hukuk Anabilim Dallarının öğretim elemanlarınca da desteklenmek üzere disiplinler arası bir kapsama sahiptir. Bu kapsamı oluşturan dersleri, ürün ve üretim sistemi geliştirme süreçlerinin teknolojik ve örgütsel gereksinimlerini anlamaya ve bu süreçleri en uygun kaynak kullanımı ile planlamaya ve yürütmeye yönelik olarak sınıflandırabiliriz. Bu sınıflandırmaya göre alanlar ve ilgili dersler şöyle sıralanabilir:

1. Karar analizi

a) Mühendislikte Olasılık ve İstatistik

b) Uygulamalı Yöneylem Araştırması

c) Risk ve Belirsizlik Altında Karar Analizleri

2. Yatırım planlama

a) Mühendislik Ekonomisi

b) Mühendislik Projelerinin Yönetimi

3. Kalite yönetimi

a) İstatistiksel Kalite Kontrolü

b) Yalın Üretim ve Hizmet Sistemleri

4. Örgüt yönetimi

a) Mühendisler için Yönetim ve Organizasyon

b) İnsan Faktörleri Mühendisliği

c) İnsan Kaynakları Yönetimi

d) Örgütsel Davranış

5. İşletme yönetimi

a) Mühendisler için Finans ve Muhasebe

b) Teknolojik Ürünlerde Pazarlama

c) Ar-Ge Finansmanı

d) Girişimcilik

6. Teknoloji yönetimi

a) Stratejik Teknoloji Yönetimi

b) Ürün Tasarımı ve Geliştirme

c) Üretim Süreç Tasarımı ve Yönetimi

d) Tedarik Zinciri Yönetimi

e) Bilgi Sistemleri ve Yönetimi

f) Ar-Ge Yönetimi

g) Mühendislik Yönetiminde Yasal Konular

h) Çevre Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

i) Enerji Yönetimi

Yukarıda sıralanan derslerin amaç ve hedeflerini sağlayan bilgi ve beceri şeklindeki öğrenci kazanımları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Öğrenci kazanımı bilgiler:

1. Teknolojinin iş ortamındaki stratejik rolü

2. Yeni teknolojilerin uygulanma süreci

3. Organizasyon içinde teknoloji transferi süreci

4. Yeni ürün geliştirme süreci

5. Rekabetçiliği artırabilecek iş stratejileri

6. Genel iş fonksiyonları

7. Teknolojik projelerin seçim süreci

8. Kısıtlı koşullar altında kaynakların en uygun biçimde kullanılması

9. Karmaşık karar verme problemlerinin çözümünde çeşitli seçeneklerin dikkate alınması

10. Verilen kararların kısa ve uzun vadedeki yerel ve genel etkileri

11. Müşterilerin ürün ve hizmetlerden beklentileri ve gereksinimlerin karşılanma süreci

12. Organizasyonlar arası teknoloji transferi süreci

13. Teknolojik seçimler için zamanlama

14. Teknoloji kazanımı için ayrılması gerekli kaynaklar ve yürütülmesi gerekli süreçler

15. Teknolojik inovasyon sürecinin yönetimi

16. Üretim teknolojisinin işletme içinde etkin kullanımı

17. Teknik projelerin gelişme sürecini değerlendirme

18. İş süreçleri hakkında veri toplama ve değerlendirme (istatistik)

19. Araştırma ve geliştirme (ARGE) yönetimi

20. Bilgi teknolojisinin işletme içinde etkin kullanımı

21. Yatırım girişimlerinin etkin sonuçlar vermesi için uygulanması gereken süreçler

22. Satış ve pazarlama süreçleri

23. İnsan kaynakları yönetim süreçleri

24. İş süreçlerinin çevresel etkileri

25. Alınacak iş kararlarında mevcut hükümet politikaların etkileri

26. İş kararlarının toplumsal etkileri

27. İş kararları verilirken dikkat edilecek etik konular

28. Teknik projelerin finansman süreçleri

29. İş kararları verilirken dikkat edilecek yasal düzenlemeler

30. Genel mühendislik fonksiyonları

Öğrenci kazanımı beceriler:

1. Teknolojiyi iş stratejisi ile bütünleştirme becerisi

2. Fonksiyonel sınırlar arasında çalışma becerisi

3. Etkin yazılı iletişim becerisi

4. Etkin konuşma (sözlü iletişim) becerisi

5. Yapılan planları uygulama becerisi

6. Yeni teknolojik fırsatları tanımlama becerisi

7. Risk ve belirsizlik altında karar verme becerisi

8. Analitik karar verme tekniklerini uygulama becerisi

9. Zaman odaklı problem çözme becerisi

10. Geliştirilen çözümlerde kullanıcıların desteğini kazanma becerisi

11. İnsanlarla etkin ilişkiler geliştirme becerisi

12. Teorik bilgilerin uygulamaya geçirilme becerisi

13. Teknik ve idari personeli yönetme becerisi

14. Teknolojik devrim (yenilik) değerinde performans gösterme becerisi

15. Veri yetersizliği ve çatışmaları yönetme becerisi

Önerilen programa öğrenci kabul koşulları

1 Şubat 2008 tarih ve 26774 sayı ile Resmi Gazete yayınlanan Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7. Maddesine göre programa öğrenci kabul koşulları tanımlanmıştır.

Yüksek lisans programına başvuru koşulları

MADDE 7 – (1) Bir öğrencinin tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmesi için;

a) Bir lisans diplomasına ve Senatonun belirleyeceği ölçütler doğrultusunda ilgili ALES taban puanına sahip olması gerekir.

b) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvar öğrencilerinden ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

c) Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça gibi yabancı dillerin birinden ÜDS, KPDS, TOEFL ve Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Senatonun belirleyeceği taban puanını almış olması gerekir. Bunun dışındaki yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

ç) Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sonuç belgeleri aranır.

Bu koşulların Senato tarafından belirlenen en küçük başvuru puanları ise her yıl yenilenmekte olup, en son 2010 Güz döneminde uygulanan puanlar ve ağırlık oranları aşağıda verilmiştir:

Yüksek Lisans Programına başvuru ve değerlendirme kuralları

(Bu kurallar kontenjan ilan edilen her dönemde değişebildiğinden koşullardaki son durum için Fen Bilimleri Enstitüsü kontenjan ilanı duyurusunu esas alınız)

Ölçüt

Yüksek Lisans

Başvuru Koşulu

Değerlendirme

Ağırlığı

ALES Puanı

55 (İlgili puan türünde)

%50

Yabancı Dil Sınavı

ÜDS≥50 KPDS≥50 UÜDS≥50

%15

Yabancı Dil Puanları Eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan almak da kabul edilir.

Lisans Not Ortalaması

-

%15

Mülakat Notu

-

%20


Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri (dersin kodu, içeriği ve kredisi):

1 Şubat 2008 tarih ve 26774 sayı ile Resmi Gazete yayınlanan Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre program oluşturma koşulları tanımlanmıştır.

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden az, 40 krediden fazla olmamak koşuluyla en az on adet ders ile kredisiz bir dönem projesi dersinden oluşur. Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre bilimsel hazırlık programına ihtiyaç duyulmamasına rağmen, danışmanın gerekli görmesi halinde, krediye sayılmamak koşulu ile öğrenciye lisans seviyesinde dersler de aldırılabilir.


Yukarıdaki çerçeveye uygun olmak üzere Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programında toplam en az 33 kredilik ders alınması gerekmektedir. Dersler altı başlık altında zorunlu seçimli grupları içinde tanımlanmıştır. Karar analizi, yatırım planlama, kalite yönetimi, örgüt yönetimi, işletme yönetimi, teknoloji yönetimi grupları altında yer alan derslerden yapılan ayrı ayrı seçimler ile toplam kredi yükü tamamlanır. Toplam kredi yükünün 6 kredisi Karar Analizi Grubu, 3 kredisi Yatırım Planlama Grubu, 3 kredisi Kalite Yönetimi Grubu, 6 kredisi Örgüt Yönetimi Grubu, 6 kredisi İşletme Yönetimi Grubu, 9 kredisi ise Teknoloji Yönetimi Grubundan alınacaktır. Ayrıca kredisiz olmak üzere tüm öğrencilerin zorunlu olarak bir Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Projesi yapması gerekmektedir.

Bölümümüz Endüstri Mühendisliği lisans programı MÜDEK ve EUR-ACE tarafından 2021'e kadar akredite edildi.

Emdüstri Mühendisliği Bölümü MÜDEK tarafından akredite edildi.

You are here